Ochrana osobních údajů

Ochrana individuálních životůI.

 

Základní předpisy


1. Správcem osobních údajů dle čl. 4 sekce 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je 2RG CHEMICALS S.R.O. IČ 09624058 se sídlem Boguminská 252/121, Muglinov 712 00 Ostrava (dále jen „Správce“).


2. Kontaktní údaje správce jsou následující:


Adresa: Bohumínská 252/121, Muglinov 712 00 Ostrava
E-mail: tadeusz.piekka@2rg.cz
Telefon: +420 725 427 179


3. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita jedince.


4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení Vaší objednávky.


2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a dále údaje nezbytné k plnění smlouvy.


III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů


1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem v souladu s čl. 6 sekce 1 bod. b) GDPR,
 • zákonem oprávněný zájem správce spočívající v poskytování přímého marketingu (zejména za účelem zasílání obchodních informací a newsletterů) dle čl. 6 sekce 1 bod. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních informací a newsletterů) v souladu s čl. 6 sekce 1 bod. a) GDPR ve spojení s § 7 odst 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení a adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je požadavkem nutným pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů je to není možné smlouvu uzavřít či ji plnit ze strany správce,
 • zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit. 

 

3. Správce neprovádí automatická individuální rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste výslovně souhlasili.


IV. Doba uložení dat


1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a k vymáhání nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle... let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/platbách podle smlouvy,
 • zajišťující služby provozování internetového obchodu (Shoptet) a další služby související s provozováním internetového obchodu,
 • poskytování marketingových služeb. 

2. Správce nepředává/nezamýšlí předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních/cloudových služeb.

 

 

 

VI. Vaše právaVI. Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup k vašim osobním údajům podle čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR nebo k omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • právo na přenos údajů v souladu s čl. 20 GDPR;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mailovou adresu správce uvedenou v čl. III těchto Pravidel. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ...


3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky pomocí online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.


2. Souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Výběrem souhlasu potvrzujete, že jste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


3. Správce je oprávněn tento Řád měnit. Novou verzi pravidel zveřejní na svých webových stránkách a zároveň Vám nová verze těchto podmínek zašle novou verzi těchto podmínek, Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.


 
Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 11. října 2021.

Zpět do obchodu
NajduZboží.cz